Home Friesland 1000 Friese Schilderijen Friese Talen Friese MP3 Friese Bladmuziek Genealogy
CNTL +/- voor groter/kleiner

1000 Fryske rimen en teltsjes

1000 Friese verhalen, gedichten en proza

1000 Friesian stories, poems and prose

Hulp bij de Friese Taal


1000 Friese Werkwoorden / 1000 Frisian Verbs (MS-Excel)

korte samenvating van de Friese literatuur (Engels) / Short summary of Frisian literature in English

eenvoudig Fries - Nederlands online woordenboek

Friesch woordenboek (Lexicon Frisium) Walling Gerrits Dijkstra, (1900 Univ Mich)


Altfriesisches Worterbuch door Tileman Wiarta (1786)

Altfriesisches Worterbuch door Dr Karl Baron von Richthofen (1840)

Oud Friesch woordenboek, Foeke Buitenrust Hettema (1888, proefschrift)


Friesche Regtkennis (Iurisprudentia Frisica), vertaald Friesch handschrift uit de 15de Eeuw, door Jhr Mr Montanus Hettema (1834)


Friese Dichters

Friesland's puikdichter Gysbert Jacobzn / Japiks / Japicx /Japix

1655 - Friesche Rymelerye, gerijmt door Gysbert Jacobz (uitg Gabbema 1684)

1) Ljeafd in Bortlijcke Mingel-Deuntjes (minneliedjes)

2) Gemiene aef Huwzmanne Petear (moralistische tweespraak)

3) Hymmelsch Harp-Luwd (Davids Psalmen)

Inhoudsopgave Friesche Rymlerye

Friesche Rymelerye in twa Dielen (uitg Jan Althuysen, 1755)

1) Forjierings/Brulloft/Forstearrings/Mingel Rymmen

2) 150 Psalmen in Fries(p.145), door Gysbert Japiks

Friesche Rymelerye, in trye Dielen forschaet (uitg Joh Proost, 1891)

1) Ljeafd in Bortlijcke Mingel-Deuntjes (minneliedjes)

2) Gemiene aef Huwzmanne Petear (moralistische tweespraak)

3) Hymmelsch Harp-Luwd (Davids Psalmen)

Inhoudsopgave Friesche Rymlerye in trye dielen van Gysbert Japicx


Brieven van Gysbert Jacobz aan uitgever en schrijver Simon Abbes Gabbema (uitg. Buitenrust Hettema 1896)

Starter, Gysbert Japix, en oaren - uitg. 1899

Walling Dijkstra - 1855 - Frysce Rymlerije (spelling Halbertsma) fan Gysbert Japiks

Aan Halbertsma ontsnapte dichtwerken van Gijbert Japix, de Vrije Fries 14, p.190dichter Jan Janszoon Starter, geboren Engelsman (1593 - 1626)

Keur van minnedichten en huwelijkszangen uit Starters 'Friesche Lusthof' (1621) (Nederlands, utg. W. Eeckhof 1862)

Starter, Gysbert Japix, en oaren - uitg. 1899

'Een onbekend Friesch Minnelied' (van Starter?), W. Zuidema, de Vrije Fries, Volume 20dichteres Anna Maria van Schurman, geboren Duitse (1607 - 1678)

Kort verslag van het leven van Anna Maria Schurman

Portret van Anna Maria van Schurman, door Ds. GDJ Schotel (1853, Harvard Divinity School)

Werken van Anna Maria van Schurman (list of writings, in Engels)

Opuscula Hebraea, Graeca, Latina, Gallica door Anna Maria van Schurman (1650, Bibloth. Munchen)

Portretten van Anna Maria van SchurmanJ.C.P. Salverda (1783 - 1836)

Kort verslag van het leven van Jan Cornelis Pieters Salverda

Salverda - Hiljuwns Uwren, 1834

inhoudsopgave Salverda's Hiljuwns Uwrengebroeders Halbertsma:

Joost (1789-1869), Tjalling (1792-1852), Eeltsje (1797-1858)


'Hulde aan Gysbert Japiks., J.Hiddes Halbertsma (1827) (Columbia Univ)

inhoudsopgave 'Hulde aan Gysbert Japiks'

J.H. Halbertsma - de Lapekoer (lappenmand) fen Gabe Scroar (1834)

J.H. Halbertsma - de Lapekoer (lappenmand) fen Gabe Scroar, tredde jefte, muziek achterin (1834)

Maayke Jakkeles in har Wiersizzerij oon de Fammen, T.H. Halbertsma (1835)

gebr. Halbertsma - de Skearwinkel van Joute-Baes (1841)

E & J.H. Halbertsma - Leed in Wille, de Flotgaerzen (1854) (Harvard)

inhoudsopgave 'Leed in Wille & de Flotgaerzen'

broerren Halbertsma - 140 Rimen en Teltsjes (Dokter-Om en Domenij) / 140 Gedichten en Proza, uitg Colmjon (1895) (Harvard)

inhoudsopgave 'Rimen en Teltsjes', Halbertsma

1) De Lapekoer fan Gabe Skroar

2) Twigen uwt ien alde Stamme

3) Leed in Wille, de Flotgaerzen

Friese gedichtjes van Halberstsma uit "Volk aan den Plas"

Chronologie der werken der Eeltje Halbertsma, door JB Schepers (1900)

het leven van Eeltsje Halbertsma, Friesch Dagbladdichter Ds. Rinse Posthumus (1790 - 1859)

Korte Levensbeshrijving van R Posthumus op DBNL

Posthumus - Prieuwcke fen Friesche Rijmelerije (1834)

In Jouwerkoerke fol Fryske Griemank (een haverkorfje vol Mengelmoes) (1836)

Bijdragen van J Posthumus aan de Vrije Fries:

korte opheldering van eenige Friesche Woorden Spreekwoorden en Spreekwijzen, deel 1, Vrije Fries

Friesche Woorden Spreekwoorden en Spreekwijzen, deel 1, verv. van deel 1, p.83

Friesche Woorden Spreekwoorden en Spreekwijzen, deel 2, verv. van deel 1, p.233

Friesche Woorden Spreekwoorden en Spreekwijzen, deel 3, verv. van deel 2, p.93

Friesche Woorden Spreekwoorden en Spreekwijzen, deel 4, verv. van deel 3, p.200

Friesche Woorden Spreekwoorden en Spreekwijzen, deel 4, verv. van deel 4, p.94

Friesche Woorden Spreekwoorden en Spreekwijzen, deel 8, verv. van deel 4, p.306

Friesche Woorden Spreekwoorden en Spreekwijzen, deel 8, verv. van deel 8, p.204

Friesche Woorden Spreekwoorden en Spreekwijzen, deel 9, verv. van deel 8 p.241

Huldebetuigingen:

beschrijving van Posthumus leven, door JH Halbertsma, de Vrije Fries 9

Hulde aan de Nagedachtenis van Rinse Postumus, door J van der Zwaag, de Vrije Fries 9Jan Gelinde van Blom (1796 - 1871)

Kort verslag van het leven van Jan Gelinde van Blom

gedicht 'de Moard' (Jierboecken 1831), van JG van Blom

gedicht 'de Reedrider' (Vrije Fries 1), van JG van Blom

gedicht 'Wobbel fan Smelle-Ie' (Vrije Fries 1), door JG van Blom (1839)

Proeve van het Harmonische in de Friesche Dichtkunst, door JG van Blom (1840)

Proeve van het Harmonische in de Friesche Dichtkunst (Vrije Fries 2), door JG Blom (1842)

Blomme-koerke, oanbean oan syn Lanzljue, door JG Blom (1869)

Jancko Douwema ut syn Finsenis to Vilvoarden oan syn wif, door W de Jong, voorberigt JG van Blom, 1866

Onbepaalde Verbintenissen, Doctoraal Proefschrift JG van Blom (1890)Walling Gerritzn. Dijkstra (1821 - 1914)


Kort verslag van het leven van Walling Gerritsz Dijkstra

WINTERJOUNEN by Gealeboer, Teltjes yn Rym en onrym fen Walling Dijkstra (1851)

Blommekranske for da fryske berntsjes: rym en onrym (1851)

Frysce Rymlerije (spelling Halbertsma) fan Gysbert Japiks (1855)

Rim en Unrim - de Fryske Husfrieun, fen Walling Dijkstra (1864)

For Nut en Nocht: Rimen en Teltsjes / Gedichten en Proza (1875)

inhoudsopgave Rimen en Teltsjes van W. Dijkstra

Friesch woordenboek (Lexicon Frisium) Walling Gerrits Dijstra, Lijst van Friesche Eigennamen door Johan Winkler (1900) Univ MichHarmen Sytses (pseud H. Zylstra) (1817 - 1862)


Fryske Sankjes fen Harem Sitstra (1842)

It Boase fan de Kasteleins dochter, en Blyspil in trye utkomsten (1842)

Inleiding tot de Friesche Spraakkunst, HS Sytstra, (1854 Harvard)

Klank- en Schriftler der Friesche Taal (1856)

Teltsjes en Rimkes fen Harem Sitstra (1867)natuurdichter Obe Postma (1867-1963)

Obe Postma - 382 Samle Fersen / 382 verzamelde gedichten

Obe Postma - de Ljochte Ierde (Fen it Fryske Gea / Fen Alle Wegen), 38 natuurgedichten, dbnl.org, pdf 12MB (1929)

inhoudsopgave de Ljochte Ierde, door Obe Postma (1929)Jasper Schotanus

De libbenswei fan Sije - in syn betinken / reflections on Sije's lifefan eartiids / back then

vertaling "van vroeger"


Myn bernetiid / my childhood

vertaling "Mijn Jonge Levensjaren"UG Dorhout

enkele Friese volksrijmen uit "Volk aan den Plas"

mooie Friese plaatjes uit Volk aan den Plas100 Friese Schilders / 1000 Schilderijen

Friese Schilders paginaFriese Geschiedschrijvers

Canon van Friesland, met belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland


Jan Bolhuis van Zeeburgh (1836-1880):

Men leze vooraf over onderstaande werken deze nuttige Kritiek der Friese Geschiedschrijving en wat daar mee doorgaat, Dr. J Bolhuis van Zeeburgh (1873 Univ Cal)


Dokkumer Abdij Gedenkgeschriften, ca 1480:

Gesta abbatum orti Sancte Marie: gedenkschriften van de Dokkumer Abdij, eind 15de eeuw


Abt Worp van Thabor (na 1487-1538):

Worp Tjaera van Thabor van Rinsumageest

Kronijken van Friesland aan het begin der 16de eeuw (1499 - 1523, de Saksers), 5de Boek (J.G. Ottema, 1871)


Geschiedschrijver Pier Winsemius (1586 - 1644):

Chronique ofte Historische Geschiedenisse van Friesland door Winsemius (1622)


Hoogleraar Christianus Schotanus a Sterringa (1603 - 1671):

Chronijk van de Heerlijkheid Frieslandt (1664)


Gerben Colmjon (1828-1884):

Register (Regesten) van Oorkonden die in het Charterboek van Friesland ontbreken tot 1400, Colmjon (Eekhof, 1884) Oxford


Rector Ecco Epkema (1759 - 1832):

Oude Friesche Cronijken (Olde Freesche Cronike) - Thet Freske Riim (1835)

met aantekeningen van E Epkema, voorafgegaan door een Levenschets door J van Leeuwen (1835, Harvard)


Mr. W.W. Buma (1802 - 1873)

Schiermonnikoog - de Lauwers - de Scholbalg, door Mr.WW Buma (1872)


Johan Winkler (1840 - 1916)

Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon, Johan WInkler (1874)


Klaas Heeringa (1867-1944)

'het Oude Staveren', promotieschrift door Klaas Heeringa (1893, Univ. Mich)


Archeoloog Herre Halbertsma (1920 - 1998)

Honderden artikelen van schrijver Herrius Halbertsma


Oera Linda, (ca. 1850):

Oera Linda, 13de eeuws manuscript, vervalsing of echt? door Jan Beckering Finckers (1877, Columbia Univ)


Duitse Geschiedschrijver Theodor Mommsen (1817-1903) over FRL (naar Engels vertaald):

The Provinces of the Roman Empire from Caesar to Diocletian, Volume 9 door Theodor Mommsen (Stanford, 1887)

zoekterm voor Friezen (zn): 'Frisians' (volk / people)

zoekterm voor Fries (bn): 'Frisian' (volk / people)

zoekterm voor 'Frisii': 'Frisii' (stam / people)Friese Periodieke Uitgaven

Uitgaven Sljucht en Rjucht - Walling Dijkstra

Sljucht en Rjucht - W. Dijstra - Jiergong 1897, kopie Univ Mich

Ynhald 1897

Sljucht en Rjucht - W. Dijstra - Jiergong 1898, kopie Univ Mich

Ynhald 1898

Sljucht en Rjucht - W. Dijstra - Jiergong 1899, kopie Harvard

Ynhald 1899

Sljucht en Rjucht - W. Dijstra - Jiergong 1900, kopie Harvard

Ynhald 1900

Sljucht en Rjucht - W. Dijstra - Jiergong 1901, kopie Harvard

Ynhald 1901

Sljucht en Rjucht - W. Dijstra - Jiergong 1903, kopie Harvard

Ynhald 1903

Sljucht en Rjucht - W. Dijstra - Jiergong 1905, kopie Harvard

Ynhald 1905

Sljucht en Rjucht - W. Dijstra - Jiergong 1906, kopie Harvard

Ynhald 1906

Sljucht en Rjucht - W. Dijstra - Jiergong 1907, kopie Harvard

Ynhald 1907

Sljucht en Rjucht - W. Dijstra - Jiergong 1908, kopie Harvard

Ynhald 1908Uitgaven 'de Vrije Fries'

uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied- Oudheid- en Taalkunde


alles hieronder online, maar op deze site van Fries Genootschap zijn artikelen/uitgaves ev. als pdf te downloaden


de Vrije Fries 1 (1839)

volksplanting der Friezen in Zwitserland, Mr F Binkes

Gedicht 'de Reedrider' van JG van Blom

korte opheldering van eenige Friesche Woorden Spreekwoorden en Spreekwijzen, Vrije Fries deel 1, R. Postumus

korte opheldering van eenige Friesche Woorden Spreekwoorden en Spreekwijzen, vervolg van deel 1, R. Postumus


de Vrije Fries 2 (1842)

Angel-Saksiche Bezwerings formules

over de Dagverdeeling der Oude Scandinaviers, door Finn Magnusson

Proeve van het Harmonische in de Friesche Dichtkunst, door JG Blom

korte opheldering van eenige Friesche Woorden Spreekwoorden en Spreekwijzen, R. Postumus, vervolg van deel 1, p.248


de Vrije Fries 3 (1844)

Grafsteen van eenen Frieschen Ruiter gevonden in Engeland

Bijdragen tot de Friesche Penningkunde, Mr J Dirks

Overzicht over de Rune-Literatuur, door Jkr Mr de Haan Hettema

Iets voer de Grammaticale Beoefening der Friesche Taal in haren geheelen Omvang, Mr. A Telling


de Vrije Fries 4 (1846)

gedicht 'Wobbel fan Smelle-Ie', door JG van Blom (1839)

korte opheldering van eenige Friesche Woorden Spreekwoorden en Spreekwijzen, R. Postumus, vervolgd in deel 8, p.206

Over den loop der Rivieren door het land der Friezen en Batavieren in het Romeinsche Tijdperk, dr. JG Ottema

Watertogten der Romeinen door Friesland, door Daam Fokkema

Wat zijn de 7 zeelanden van Friesland? door Mr M de Haan Hettema


de Vrije Fries 5 (1850)

Opgraving en Bewaring van Oudheden, uit het Deensch, door Jkr Mr de Haan Hettema

Togten der Friezen onder Karel den Grooten tegen de Wilten en Avaren, in de jaren 789 en 791

de Friezen voor Aken 1248, Mr J Dirks

Radbout de Eerste en zijnen Afkerigheid van het Christendom, M Winkler Prins

Beschouwing van den Boutrant van eenige oude Kerken in Friesland, door Eyck tot Zuilichems

Verhandeling over de Benaming van Vrije Friezen, LHW van Aylwa Baron Rengers

de Gildehoren en het Grootveerschippers Gild uit Harlingen

het Hunebed te Rijs (1), in Gaasterland, door Dr. LJF Jansen


de Vrije Fries 6 (1853)

Nog iets over het Hunebed te Rijs, in Gaasterland, vervolg van deel 5, p.338, door Dr. LJF Jansen

Wat heeft Karel de Stoute gedaan om Friesland on der zijn beheer te krijgen, JD Akringa

Karel de Stoute vastgevroren gevonden aan het ijs, gedicth door JD Akringa

Aantekening of grafkelder te Wieuwerd en de natuurijke mummies daar voorhanden, Dr.J Ledder

Voorlezing over Ludger: Vestiging en uitbreiding Christendoms in Friesland, JH van IJssel


de Vrije Fries 7 (1856)

St Maartenskerk te Franeker, Oorkonden en Berigten, door Mr Telting

Geschiedenis van het Charterboek van Friesland, W Eekhoff

Hulptroepen uit Harlingen naar Zweden in 1609

Frisiaca, door Mr UA Evertsz


de Vrije Fries 8 (1859)

korte opheldering van eenige Friesche Woorden Spreekwoorden en Spreekwijzen, R. Postumus, verv. van deel 4, P320

korte opheldering van eenige Friesche Woorden Spreekwoorden en Spreekwijzen, R. Postumus, verv. van deel 8, P94

Hunebedden in Denemarken

Beschouwingen over het werk Munten van Friesland, Groningen en Drente, door J Dirks


de Vrije Fries 9 (1862)

Lijst van Oorkonden tussen 753 en 1300, die in Friesland ontbreken, deel 1, Mr. LPC van den Bergh

Thinzen oer 'e spelwize fan 'e Frysce Tael, Ph van Blom

de Oude Friesche Drinkhoorn van den Patroon van Roordahuizen, W Buma

Berigt over den Storm in den nacht tusschen 20 en 21 November 1776

beschrijving van Posthumus leven, door JH Halbertsma

korte opheldering van eenige Friesche Woorden Spreekwoorden en Spreekwijzen, R. Postumus, vervolg van deel 8, p.241

de Friezen in Engeland onder de Romeinen, JH Halbertma

over de Sporen van Oud-Germaansch Strafregt in de Germania van Tacitus, Mr. I Telting

Belangrijkheid van het Oud_Friesche Regt voor het tegenwoordige Duitschland, W Eekhoff


de Vrije Fries 10 (1863)

De Friesche-Zweedsche Sage in het Ober-Haslithal, pdf, J Dirks

Verdere artikelen Deel 10 te downloaden bij het Friesch Genootschap:

Vertaling van het Evangelium Mattheus in het Landfries, door Dr. JH Halbertsma

Grafsteeen van rinsumageest van het jaar 1341, LJF Janssen

de Namen der vrouw bij den Germaan, Dr. E Verwijs

die Nord Friesischen Sprache nach der Moringer Mundart, von B Berndsen, vert. door Dr. JH Halbertsma


de Vrije Fries 11 (1868)

de Friesche Kerk te Rome, door Dr. JH Halbertsma

Hoe een Fries in het jaar 1564 om de hand van Koningin Elizabeth van Engeland vrijt, Mr J Dirks

Een Noord-Friesche Schoolmeester, levenschets van CP Hansen van het eiland Silt, Mr J Dirks

Slag bij Heiligerlee, 1568, door W Bisschop


de Vrije Fries 12 (1873)

inhoudsopgave Deel 12

het Leven van JH Halbertsma en zijne verdiensten omtrent Geschiedenis, Taal en Letterkunde van Friesland, W. Eekhoff

de Angel-Saksen en hunne oudste Munten, Mr J Dirks

het Slot Wiardastate te Goutum bij Leeuwarden, door Jhr GA Six

Aantekeningen over een huisvormige Lijk-urne gevonden te Paterswolde, door Jhr Hooft van Iddekinge

Schiermonnikoog, de Lauwers, de Scholbalg, door Mr WW Buma


de Vrije Fries 13 (1877)

de Friezen te Rome, door Mr. WBS Boeles

Friezen in hun Aard, Karakter, Opvoeding, Kleeding, Taal, Levenswijze, Zeden, enz, in den Aanvang der 19de Eeuw, door JG Baron Verstolk (1813)

Muntenvonds Beets in Friesland , door Mr J Beets en Jkh JE Hooft

een en ander over Friesche Eigennamen, door Johan Winkler (vervolgd in deel 14)


de Vrije Fries 14 (1881)

een en ander over Friesche Eigennamen, door Johan Winkler (verv. van deel 13, p.343)

Willehad, een apostel der Friezen, door P Feenstra

bijdrage tot de Burgerlijke en Kerkelijke indeeling van Friesland tussen 800 en 1500

Dorpsgemeenten in Friesland (ca. 1881)


de Vrije Fries 15 (1883)

Eenige bijzonderheden aangaande de Klederdracht der Friezinnen, Johan WInkler

Beschrijvinge van 't Dorp en Kerk te Beers 1786, Ds E Viglius

Beschrijvinge van 't Dorp Jellum en deszelfs Kerk en Tooren, 1787, Ds E Viglius

de Hernhuttersche Gemeente te Akkrum 1797, JS Bokma, G Colmjon


de Vrije Fries 16 (1886)

de Terpen van Friesland en de eerste bewoonde plaatsen, door Luigi Pigorini, naschrift Mr J Dirks

Herinnering aan de Kruistocht der Friezen in 1217, Mr J Dirks

Friesche Klokkeopschriften

de Vondsten van Onna en Feits, door Mr J. Dirks

het Verzet der Friezen tegen de Spaansche Dwingelandij 1566-1574 (Friesche Watergeuzen), door Mr. AJ Andrae


de Vrije Fries 17 (1890)

Verzet der Friezen tegen de Spaansche Dwingelandij, Mr AJ Andrae

de Praehistorische honden der Terpen, door Dr. WKJ Schoor

Romeinsche Steen te Beetgum gevonden, door Prof. Dr. U Ph. Boussevain


de Vrije Fries 18 (1895)

Eenige Bladzijden uit Friesland's Zeegeschiedenis, S Haagsma

Eenige Bladzijden uit Friesland's Zeegeschiedenis, vervolg en slot, S Haagsma


de Vrije Fries 19 (1900)

Reyner Bogerman's Friesche Rijmspreuken, door T.J. de Boer

Oorkonden betrekkelijk Friesland en zijne verhouding tot Frankrijk in de 13e en 14e eeuw', P.J. Blok

Chronologie der werken der Eeltje Halbertsma, door JB Schepers (1900)

De Grietenij Doniawerstal in het einde der 16e en een goed deel der 17e eeuw', G.H. van Borssum Waalkes

'1648-1898, Friesland bij den Vrede van Munster', A.J. Andreae

Geschiedenis van Oud Friesland. Naar de meest vertrouwbare bronnen bewerkt', Ph. van Blom


de Vrije Fries 20 (1906)

Muntvondst te Oudwoude in 1902

'Armengoederen en Armbesturen in Friesland (Van de 14e eeuw tot heden), P.C.J.A. Boeles

'De Friezen te Rome', door P.J. Blok

'Friezen te Bodegraven in 1672', door R. Visscher

'de Draagteekens van het jaar 1566', met platen, door S Wigersma

'Friesche overleveringen', door W. Zuidema

'Een onbekend Friesch Minnelied' (van Starter?), door W. Zuidema


de Vrije Fries 1 - 100(1839 - 2000)

de Vrije Fries 21 - 100, alle delen hier to downloaden bij het Fries GenootschapUitgaven Friese Volksalmanak

Friesch Jierboeckjen foar it Jier 1831. G.T.N. Suringar

Ynhald 1831

vele Friese gedichten waaronder: Landzljue

Kirt Oersicht oer Frieslans Schijdnis, Mr A van Hameal

Forschaet Rijm in Onrijm


Friese Volksalmanak 1836 - L. Schierbeek, Fries gedicht p.43

Friese Volksalmanak 1845 - L. Schierbeek

Ynhald 1845


Friese Volksalmanak - 1846 - L. Schierbeek

Ynhald 1846


Friese Volksalmanak - 1864 - L. Schierbeek, enkele Friese gedichten:

Ynhald 1864

Gedicht Hessel Aedes Jongema, DB Nieuwenhuis, p.23

Gedicht 'it Unwaer', G. Colmjon, p.134

'Sagen en Teltsjes fan de Heidebewenners up Silt', CP Hansen, p.137Uitgaven Iduna - Harmen Sytses


Iduna, Fryske Rim en Unrim, Boek 5, samle fon Harmen Sitstra (1849)

Iduna, Fryske Rim en Unrim, Boek 10, samle fon Harmen Sitstra (1854)

Iduna, Fryske Rim en Unrim, Boek 13, samle fon Harmen Sitstra (1857)

Iduna, Fryske Rim en Unrim, Boek 18, samle fon Harmen Sitstra (1862)

Iduna, Fryske Rim en Unrim, 2de serie Boek 5, samle fon Harmen Sitstra (1867)

Iduna, Fryske Rim en Unrim, Boek 26 (8), samle fon Harmen Sitstra (1870)

Friese Rechtspraak en Theologie (Latijn)


Jurist Cornelius Kempius (Kemp) ~1516-1587

De Origine, situ, qualitate et quantitate Frisiae:

Oorsprong, ligging, aard en omvang van Friesland en de roemrijke daden de Friezen, door M. Cornelius Kempius (1588)Theoloog en Professor Meinardus Schotanus (1593-1644)

Systema concionum quibus doctrina christiana, praxis fidei et verae Religionis traditur, Meinardus Schotanus (1640)

Korte Levensbeschrijving van Meinardus Schotanus (1593 - 1644)Hoogleraar en 1ste Rector Magn te Utrecht, Bernardus Schotanus (1598-1652)


Institutionum sive elementorum libri quatuor, by Emp. Justinianus, Bernardus Schotanus - Arnoldus Vinnius(1652)

Diversis Regulis Juris Antiquii COmmentaius, Ioannis van der Sande - Bernardo Schotano (1652)

Bernardi Schotani examen juridicum: quo fundamenta Jurisprudentiae (1657)

Bernardi Schotani Examen juridicum, cum annotationibus practicis (1669)

Analysis institutionum Imperialum, Julius Pacius - Bernardi Schotani (1686)Theoloog en Professor Christianus Schotanus (1603-1671)


Manuale Novi Testamenti, door Christianus Schotanus (1664, Biblioth. Lyon)

Bibliotheca historiae sacrae veteris Testamenti, Volume 1, door Christianus Schotanus (1662, Biblioth. Lausanne)Filosoof en Hoogleraar Johannus Schotanus a Sterringa (1643-1699)


'Exercitationes acad. ad sacram primae geneseos rerum historiam' door Johannes Schotanus (1687)

'Analysis exegetica in 6 meditationes Cartesii de prima philosophia', door Johannes Schotanus (1688)

'Panegyricum in expeditionem Britannicam', door Johannes Schotanus (1689)

'Paraphrasis poetica primae philosophiae quam metaphysicam appellant' door Johannes Schotanus (1694)

'Votum Pacis coram Auditorum Panegyri ad Deum T.O.M. in delubro Academiae Frisiorum' door Johannes Schotanus (1694)

'Discussio censurae Huetianae' door Johannes Schotanus, Jacob Roman (1702)

Regts- en godgeleerde Sibrandus T. Siccama (1570-1622)


Lex Frisionum (begin 8ste eeuw), door Sibrandus T. Siccama (1570-1622)

korte Engelse beschrijving van de 'Lex Frisonum', Short English description

Iurisprudentia Frisica, Friesche Regtkennis, Friesch handschrift uit de 15de Eeuw, door Jhr Mr Montanus Hettema (1834)Fries als Germaanse Taal

'Teutonic Mythology' van Jacob Grimm (1785 - 1863)

Teutonic Mythology, door Jacob Grimm (1882) Volume 1

Zoekterm Vol 1: 'Frisian' (taal / language)

Teutonic Mythology, door Jacob Grimm (1883) Volume 2

Zoekterm Vol 2: 'Frisian' (taal / language)

Teutonic Mythology, door Jacob Grimm, Volume 3 (1883)

Zoekterm Vol 3: 'Frisian' (taal / language)

Teutonic Mythology, door Jacob Grimm, Volume 4 (1888)

Zoekterm Vol 4: 'Frisian' (taal / language)


'Jacob Grimm, de schepper der historische spraakkunst', Levensschets door Barend Sijmons (1881)Real Time Web Analytics

Clicky

einde