Bekende Friese liedjes op MP3
Home Sheetmusic Folksongs World Cup Anthems Friese bladmuziek Fries / Frisian 1000 Friese Gedichten 1000 Friese Schilders Friese MP3 Sheetmusic Anthems Sheetmusic Hymns Sheetmusic South AfricaBekende Friese liedjes op WMA - MP3 / Fryske Muzyk

(WMA speelt niet in Google Chrome, wel IE)Friese volkslied gespeeld door de Kast

Hier Friese teksten / teksten fan Fryske ferskes

top 100 Friese albumsSelskip Tetman de Vries (MP3) Ritsje Numan (MP3) 16 Friese Hits (MP3) Akke Radsma (WMA)

01 Hwat ik noch sizze woe

01 Dat alles is Fryslan foar my

01 SkutsjeSile - Sambrincos

01 Fryslan

02 De tiid haldt gjin skoft1

02 Memmeleafde

02 It aldershus - Snitser Kantate-Koar

02 Krytesang

03 De tiid haldt gjin skoft2

03 It Aldershus

03 By 't Freanstjerter Keatsen - Tetman de Vries

03 De Froulje's Gearkomste

04 Fryske sankjes1

04 Oan e Dwersfeart

04 Grouster Weagen

04 By 't opgaen fan 'e Sinne

05 Fryske sankjes2

05 De groetenis

05 Pake Syn Ark - Ritske Numan

05 It Reiske

Fyftjin jier Tetman en Jarich Kant

06 It docht my sa goed

06 Breidsje

06 De Terp

07 Wy hawwe 15 jier de kost fortsjinne

07 As it wier is dat de minsken

07 It Stopljocht - Sambrincos

07 Myn Langstme

08 Gels

08 Mearke yn 'e loft

08 It Heitelan (Simmermoarn) - Koor Beetstersw.

08 Nei it Folksfest

09 Buterskodzje

09 Om utens

09 It Dokkumer Lokaeltsje - Sambrincos

09 De Boalserter Merke

10 It slaen fan de klyster

10 Leafde is mear as al it oare

10 Wydsesang

10 Ut te Iten

11 Leafdestrageedzjer

11 De dwersfeart

11 De Lytse Bakker - Selskip Rients Gratema

11 Wy, wy litte us tael net farre

12 Net to snoad/net to dom Piter Prom

12 It famke fan Burgumerdaem

12 Silen en Farren

12 Simmermoarn - Edoza, Sneek (YouTube)

13 It nije fak yn de tabak

13 It alde klokhus

13 Fryske Sang

Oer de Hage, diel 2, MP3

14 It Bearske Fan Bears

14 Waldsang

14 Friezeliet

01 Arjen Goudvink

15 De Fryske Amerikaen

15 Fryske sang

Ernst Langhout & Johan Keus (YouTube)

02 Piter en de Geit

17 De bolle los fan 't tsjoar

16 Pake syn ark

Ruzjend yn e wyn

03 Frouljusforiening

18 By Hiske yn it diske Kant

17 It sweltsje

mei Fjoer

04 Harm en de Houn

19 Reade Geart

18 De Fisker by de mar

Lutske Laket

05 Liet fan Marij

20 Widzesankje

19 Us pake's klok

06 Koartsluting

21 Autotocht fan alden fan dagen

20 De fryske tael

YT:Top 1000 fan Fryske Ferskes

07 Bromfyts 1

22 It alde doarp

Bûter,Brea en..(Elly&Rikkert, MP3)

08 Bromfyts 2

23 De trije gerniers

01 Bûter Brea en..

09 De Sykte fan Piter

24 As de steamfluit trije kear gult

02 Fonkelnagelnij

10 De Klompen

25 De molkwin

03 Hy Is De Rots

11 Wynjeterper klokken

26 De lietsjesjonger

04 Djip Yn Mij

Broersma op Harlinger orgel, met tekst (YouTube)

01 Akke Radsma - de Auto (YT)

27 Alleen naar Edens

05 Skyn Mar

de Waldsang

02 Akke Radsma - de Ferkeaping (YT)

28 Witst it noch

06 Hokjes Fakjes

By 't opgean van e sinne

03 Akke Radsma - de Hypotheek (YT)

30 Us doarpsfanfare

07 Fertel It Mar

it Heitelan

04 Akke Radsma - Foar it Swimbad (YT)

31 Op sicht

08 Doch De Doar Mar Iepen

Fokko Dam (YouTube)

05 Akke Radsma - Fugeltjes (YT)

32 Hwat yn 't fet fan 15 jier Frysk Kabaret

09 Slut Frede Mei God

Simmermoarn

06 Akke Radsma - Oan't Wiif (YT)

- Alde Ferskes fan Jarich & Tetman - (32min) - YouTube

10 Unsjoch Dinkje

Pigmeat en Grut Shantykoar (YouTube)

07 Akke Radsma - de Chinees (YT)

- De tiid haldt gjin skoft - (hele plaat) YouTube

11 Werom

Lit de Friezen sjonge

EreFries: Grunneger Ede Staal (YouTube)

De Tiid Haldt Gjin Skoft

12 Ik Bin Net Bang

Lemster Mannenkoor (YouTube)

"Friesland'

01 Iepeningssang

13 Grutte Minsken

Memmeleafde

'As vaaier woorden' (as fjouwer wurden)

02 Maitiidssang

14 Oan It Wurk!

It Heitelan

'Genoat' (Garnalen)

03 De siedders

15 Wez No Mar Stil

Waldsang

'Credo - Mien bestoan' (myn bestean)

04 De tiid haldt gjin skoft

16 It 'Us Heit' (Lord's Prayer)

It Lot Fan Tea

't wijde perron'

05 Ungetiderssang

Gurbe Douwstra (YouTube)

See, Do Wide See

Ede Staal zingt in het Duits

06 Simmersang

Lit jim gean, Friezen

de Kast (YouTube)

'Doar bluit mien eerappellaand' (myn ierappelln)

07 Twa is yn pear

Oktoberln

Frysk Folksliet

'Mien toentje' (myn tntsje)

08 Silen en farren

As it myn tiid is

Ik ha dy leaf

''t Het nog nooit zo donker west'

09 Simmerofskie

Cliffs fan Moher

in Nije Dei

'Zalstoe aaltied bie mie blieven' (bliuw by my)

10 Fiskerliet

Keallepoaten (YouTube)

in Grins Foarby

'Grunnegers veur gevorderden'

11 Wintersang

Fryske ferskes - Simmermoarn/Maitiid/Waldsang

Hert fan myn Gefoel

't Hogelaand' (it Hege Ln)

12 De Alvestedetocht

Fryske Ferskes MP3

Man en Lan

'De Hoaven van Delfziel'

13 Slutsang

16 Friese Hits - LP 43min (YouTube)

Wa t ik bin

'Geef mie dien blues' (jou my dyn 'blues')

De KAST: Frysk Folksliet

fernijd/updated 2023

Real Time Web Analytics

Clicky