Bekende Friese liedjes op MP3
Home Sheetmusic Folksongs World Cup Anthems Friese bladmuziek Fries / Frisian 1000 Friese Gedichten 1000 Friese Schilders Friese MP3 Sheetmusic Anthems Sheetmusic Hymns Sheetmusic South AfricaBekende Friese liedjes op WMA - MP3 / Fryske Muzyk

(WMA speelt niet in Google Chrome, wel IE)Friese volkslied gespeeld door de Kast

Hier Friese teksten / teksten fan Fryske ferskes

top 100 Friese albumsSelskip Tetman de Vries (MP3) Ritsje Numan (MP3) 16 Friese Hits (MP3) Akke Radsma (WMA)

01 Hwat ik noch sizze woe

01 Dat alles is Fryslan foar my

01 SkutsjeSile - Sambrincos

01 Fryslan

02 De tiid haldt gjin skoft1

02 Memmeleafde

02 It aldershus - Snitser Kantate-Koar

02 Krytesang

03 De tiid haldt gjin skoft2

03 It Aldershus

03 By 't Freanstjerter Keatsen - Tetman de Vries

03 De Froulje's Gearkomste

04 Fryske sankjes1

04 Oan e Dwersfeart

04 Grouster Weagen

04 By 't opgaen fan 'e Sinne

05 Fryske sankjes2

05 De groetenis

05 Pake Syn Ark - Ritske Numan

05 It Reiske

Fyftjin jier Tetman en Jarich Kant

06 It docht my sa goed

06 Breidsje

06 De Terp

07 Wy hawwe 15 jier de kost fortsjinne

07 As it wier is dat de minsken

07 It Stopljocht - Sambrincos

07 Myn Langstme

08 Gels

08 Mearke yn 'e loft

08 It Heitelan (Simmermoarn) - Koor Beetstersw.

08 Nei it Folksfest

09 Buterskodzje

09 Om utens

09 It Dokkumer Lokaeltsje - Sambrincos

09 De Boalserter Merke

10 It slaen fan de klyster

10 Leafde is mear as al it oare

10 Wydsesang

10 Ut te Iten

11 Leafdestrageedzjer

11 De dwersfeart

11 De Lytse Bakker - Selskip Rients Gratema

11 Wy, wy litte us tael net farre

12 Net to snoad/net to dom Piter Prom

12 It famke fan Burgumerdaem

12 Silen en Farren

12 Simmermoarn - Edoza, Sneek (YouTube)

13 It nije fak yn de tabak

13 It alde klokhus

13 Fryske Sang

Oer de Hage, diel 2, MP3

14 It Bearske Fan Bears

14 Waldsang

14 Friezeliet

01 Arjen Goudvink

15 De Fryske Amerikaen

15 Fryske sang

Ernst Langhout & Johan Keus (YouTube)

02 Piter en de Geit

17 De bolle los fan 't tsjoar

16 Pake syn ark

Ruzjend yn e wyn

03 Frouljusforiening

18 By Hiske yn it diske Kant

17 It sweltsje

mei Fjoer

04 Harm en de Houn

19 Reade Geart

18 De Fisker by de mar

Lutske Laket

05 Liet fan Marij

20 Widzesankje

19 Us pake's klok

06 Koartsluting

21 Autotocht fan alden fan dagen

20 De fryske tael

07 Bromfyts 1

22 It alde doarp

08 Bromfyts 2

23 De trije gerniers

09 De Sykte fan Piter

24 As de steamfluit trije kear gult

10 De Klompen

25 De molkwin

11 Wynjeterper klokken

26 De lietsjesjonger

Broersma op Harlinger orgel, met tekst (YouTube)

de Kast (YouTube)

27 Alleen naar Edens

Simmermoarn

in Nije Dei

28 Witst it noch

By 't opgean van e sinne

in Grins Foarby

30 Us doarpsfanfare

it Heitelan

Hert fan myn Gefoel

31 Op sicht

Fokko Dam (YouTube)

Man en Lan

32 Hwat yn 't fet fan 15 jier Frysk Kabaret

Simmermoarn

Wa t ik bin

- Alde Ferskes fan Jarich & Tetman - (32min) - YouTube

Frysk Folksliet

Ik ha dy leaf

- De tiid haldt gjin skoft - (hele plaat) YouTube

Lemster Mannenkoor (YouTube)

Pigmeat en Grut Shantykoar (YouTube)

EreFries: Grunneger Ede Staal (YouTube)

De Tiid Haldt Gjin Skoft

It Heitelan

Lit de Friezen sjonge

"Friesland'

01 Iepeningssang

Waldsang

'As vaaier woorden' (as fjouer wurden)

02 Maitiidssang

It Lot Fan Tea

'Genoat' (Garnalen)

03 De siedders

See, Do Wide See

'Credo - Mien bestoan' (myn bestean)

04 De tiid haldt gjin skoft

Memmeleafde

"'t wijde perron'

05 Ungetiderssang

Gurbe Douwstra (YouTube)

Ede Staal zingt in het Duits

06 Simmersang

Lit jim gean, Friezen

'Doar bluit mien eerappellaand' (myn ierappelln)

07 Twa is yn pear

Oktoberln

'Mien toentje' (myn tuntsje)

08 Silen en farren

As it myn tiid is

''t Het nog nooit zo donker west'

09 Simmerofskie

Cliffs fan Moher

'Zalstoe aaltied bie mie blieven' (bliuw by my)

10 Fiskerliet

Keallepoaten (YouTube)

'Grunnegers veur gevorderden'

11 Wintersang

Fryske ferskes - Simmermoarn/Maitiid/Waldsang

't Hogelaand' (it Hege Ln)

12 De Alvestedetocht

Fryske Ferskes MP3

'De Hoaven van Delfziel'

13 Slutsang

16 Friese Hits - LP 43min (YouTube)

'Geef mie dien blues' (jou my dyn 'blues')

fernijd/updated feb17

Real Time Web Analytics

Clicky