Home Sheetmusic Folksongs World Cup Anthems MP3 Friese bladmuziek Friese MP3 Fries / Frisian 1000 Friese Gedichten 1000 Friese Schilders Sheetmusic Anthems Sheetmusic Hymns Opera Scores Sheetmusic South Africa Sheetmusic Outdoor


Friese bladmuziek / Friesian sheet musicFriestalige audio: MP3 / WMA

Friese MP3's and WMA's
Friese bladmuziek / Friesian sheet music


NEW: Aldwâld (wize: 'Dêr't de Dyk')


Friese Volkliederen uit Joh. de Heer Neerlands Zangboek 1913

Frysk Folksliet / Friesian Anthem

Fryslân / Friesland (uit Lapekoer)

Skipper's Sankje / Skipper's song

it Marke / the Lake

Friese Volksliederen Zip file:

Friese Kinderwijsjes uit Kinderzang en -spellen 1959 / Lullabies and kid songs

Wiegelied Suze Nane Poppe (uit Folk Dean)/ Lullaby

Friese Suze Nane Poppe

Grunnings Suze Naantje

Ben geboren in Frieseland

Kuierje, Kuierje

Lange, Lange, Rige

Keatsebal

Friese Kinderwijsjes Zip file:

6 Sangen 'De Tiid haldt gjin skoft' door Tetman de Vries:

Sangen ut 'De Tiid haldt gjin skoft' door Tetman de Vries

Tetman Zip file:

De sjongrunte fan Bernlef:

Fryske Ferskes

25x 'Sa song Tetman (de Vries)' met muziek van Cor Husman 1944-1954:

Husman Zip file:

1 de Maitiid 1 * - Spring time

1 de Maitiid 2 *

2 Els mei graech ris fiskje 1 * - all like to fish

2 Els mei graech ris fiskje 2 *

3 Gels 1 - a girl named Gelske

3 Gels 2

4 Butterskodzje 1 - making butter

4 Butterskodzje 2

5 it slaen fan e klyster 1 - the songbird

5 it slaen fan e klyster 2

5 it slaen fan e klyster 3

6 Piter Prom *

7 de griene hjerst 1 - green autumn

7 de griene hjerst 2

8 de Rintinier Boeren 1 - retired farmers

8 de Rintinier Boeren 2

9 Ik kin't net litte 1 - Can't resist 1

9 Ik kin't net litte 2

10 De slachter en juf 1 - the butcher and the teacher

10 De slachter en juf 2

10 De slachter en juf 3

11 Lytse gleone Pieter 1 - Little Peter 1

11 Lytse gleone Pieter 2

11 Lytse gleone Pieter 3

12 Emigraesje 1 - emigration to the USA

12 Emigraesje 2

12 Emigraesje 3

13 de Fryske Amerikaen 1 - the Friesian American

13 de Fryske Amerikaen 2

13 de Fryske Amerikaen 3

14 it Bearske fan Bears - bass fishing

15 de Bolle los fan 't tsjoar 1 - the Bull off its tether

15 de Bolle los fan 't tsjoar 2

16 Meditaesje fan in Fisker 1 / fisher's musings

16 Meditaesje fan in Fisker 2

17 Widzesankje 1 / Lullaby

17 Widzesankje 2

18 Swalkerliet 1 / Wander song

18 Swalkerliet 2

18 Swalkerliet 3

19 OranjeBitter 1 / Orange Gin

19 OranjeBitter 2

20 de kat van juf Kato 1 / ms Kato's cat

20 de kat van juf Kato 2

21 it Libben Gliidt fan d'Iene Dei in d'Oare 1 / Life goes on

21 it Libben Gliidt fan d'Iene Dei in d'Oare 2

21 it Libben Gliidt fan d'Iene Dei in d'Oare 3

22 de Ald-Keatser 1 / the former athlete

22 de Ald-Keatser 2

23 it Liet fan 'e Mieren 1 / the ant song

23 it Liet fan 'e Mieren 2

24 Berneweineshow 1 - the pram (perambulator) show

24 Berneweineshow 2

25 Listeman 1 - the List seller

25 Listeman 2

25 Listeman 3


Real Time Web Analytics

Clicky